Teamanalyse met de Insights Discovery methode: Teamcharacter

Teamwork

Teamwork is een continue uitdaging. Van het opbouwen van onderlinge relaties tot het formuleren van ontwikkelingsdoelen – de levenscyclus van een team kent veel bepalende momenten die invloed hebben op haar prestaties en effectiviteit. Elk team maakt belangrijke momenten mee. Momenten die het team vormen omdat er iets gebeurt dat een wezenlijke impact heeft op de motivatie en prestaties van het team. Dit soort momenten dwingen het team vaak om anders dan anders te functioneren. Deze verandering is soms tijdelijk, soms definitief. Bepalende momenten kunnen positief zijn, bijvoorbeeld de succesvolle afronding van een project. Ze kunnen echter ook negatief zijn, bijvoorbeeld als er een ernstige fout is gemaakt.

Inzicht in de levenscyclus van een team is een belangrijk facet van teamontwikkeling – het teamontwikkelingsmodel geeft immers structuur aan de unieke uitdagingen, kansen en valkuilen die een team kan verwachten. Het teamontwikkelingsmodel van Tuckman is op dit gebied het meest gangbare. De groei en het volwassenheidsniveau van een team worden in vier fasen beschreven: forming, storming, norming en performing. Progressie binnen het teamontwikkelingsmodel wordt hierbij gekenmerkt door een stapsgewijze toename van effectiviteit en onderlinge harmonie. Hoe sneller een team de laatste fase in het model kan bereiken, des te sneller zij op vol vermogen zal kunnen functioneren. Ieder team doorloopt het model echter op een andere manier.

 

Hier een schema invoegen over het model van Tuckman

 

Een team is in de eerste fase van het teamontwikkelingsmodel vaak een losse verzameling van individuele belangen – teamleden hebben in dit stadium nog geen inzicht in hun eigen positie en kunnen de voorkeuren en kwaliteiten van anderen daardoor minder goed herkennen. Er is nog geen sprake van een hechte groep, en de effectiviteit van het team is beperkt. Door de teamleden inzicht te geven in hun persoonlijke stijl en competenties kunnen zij de voortgang binnen het teamontwikkelingsmodel versnellen. Individuele en collectieve groei wordt bespreekbaar gemaakt, waardoor het team sneller haar optimale vorm kan aannemen.

 

Teamkarakter

Bij goed teamwork draait het om relaties. Elk teamlid moet weten wat de eigen rol en bijdrage is binnen het team. Alle teamleden moeten ervan doordrongen zijn dat zij bijdragen aan het teamsucces en dat dat wordt gewaardeerd.

Hiervoor nemen mensen eerst hun eigen psychologische voorkeuren onder de loep. De basis hiervoor is het Discovery Profiel. Vanuit meer inzicht in zichzelf kijken de teamleden vervolgens naar elkaar om te verkennen hoe het werkt bij de ander en wat dat betekent voor de dynamiek binnen het team. Het team onderzoekt hoe de onderlinge relaties kunnen worden verbeterd.

Insights teamwiel

Insights teamwiel

Op basis de individuele Discovery profielen wordt het teamwiel opgesteld. Hierop staan alle wielposities van de individuele teamleden afgebeeld.

 

 

 

 

 

Insightswiel voor Teameffecti

Insightswiel voor Teameffecti

 

 

Hierbij dient het Insightswiel voor Teameffectiviteit als helpend instrument. Dit wiel geeft weer welke unieke bijdrage elk Insightstype levert aan het team en biedt een kader waarbinnen een team zijn kwaliteiten en beperkingen waardevrij in beeld kan brengen. 

 

 

 

 

 

Insights team actiepunten

Insights team actiepunten

Hierdoor kunnen verschillen, problemen en conflicten worden besproken en opgelost.

Dit levert een kader voor het ontwikkelen van het team als geheel en individuele actiepunten voor de teamleden afzonderlijk.