Teameffectiviteitscan

Wederzijds begrip, goede communicatie en gerichte persoonlijke ontwikkeling vormen de basis voor een harmonieus, effectief team. Insights Discovery beschouwt daarom teamontwikkeling vanuit het perspectief van het individu. Een team kan de laatste fase van het teamontwikkelingsmodel pas bereiken wanneer ieder teamlid zichzelf volledig kan realiseren. Daarvoor zijn inzichten en inspiratie nodig. Met Navigator – Teameffectiviteit kunnen teamleden hun prestaties meten en beoordelen aan de hand van 32 aspecten die zijn gekoppeld aan 8 elementen. Deze elementen, twee per Insightskleur, leveren samen de vier pijlers van teameffectiviteit op:

Insights team actiepunten

Insights team actiepunten

Een team met een scherpe focus weet precies wat zijn missie, visie en doelstellingen zijn en is ervan overtuigd dat het deze kan realiseren. Het team houdt de gewenste resultaten strak in het vizier, is bereid om actie te ondernemen en om verantwoordelijkheid te pakken voor de commitments die zijn aangegaan. Indien er sprake is van een gebrek aan focus, werken teamleden met een eigen agenda en is het team als geheel stuurloos.

Een team met een goede flow kan effectief oplossingen bedenken en problemen oplossen. Het team gaat de dialoog aan, leert gezamenlijk, schakelt snel op gebeurtenissen van buitenaf en brengt de nodige veranderingen aan om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Als de flow niet goed is kan een team vast komen te zitten. Het leerproces van het team verloopt traag en het kost veel moeite om obstakels te overwinnen.

Een team waarin een positief klimaat heerst kan steunen op onderling vertrouwen en samenhang. Deze elementen creëren betrokkenheid en verbondenheid; de teamleden zijn in staat én bereid om moeilijke discussies aan te gaan en om ook onder druk bij elkaar te blijven. Onderling respect maakt het mogelijk om elkaar uit te dagen en tegelijkertijd de eenheid te bewaren. Als het klimaat negatief is, zijn mensen veelal weinig gemotiveerd, vertrouwen ze elkaar niet of nauwelijks en ontstaan er vaak conflicten.

Een team dat met een duidelijk proces werkt, zorgt voor een efficiënte stroomlijning van elk aspect van zijn activiteiten. De rollen zijn helder gedefinieerd en alle teamleden weten precies hoe hun rollen onderling op elkaar inhaken. Daarnaast wordt de voortgang gemeten en bewaakt dankzij een duidelijk besluitvormingsproces en effectief prestatiemanagementsysteem. Als een team niet of nauwelijks procesmatig werkt, zijn de activiteiten ongecoördineerd en tasten teamleden in het duister over de gemaakte vorderingen.

Navigator Profiel

Elk teamlid vult een vragenlijst in waarin ze onder meer aangeven waar volgens hen de kwaliteiten en beperkingen van het team liggen. De samengevoegde antwoorden leveren een teamanalyse op. De opzet van het Navigator Profiel helpt de teamleden om te bepalen waarin zij effectief zijn, en wat hun uitdagingen of ‘probleemgebieden’ zijn. Deze inzichten worden in het kader geplaatst van de teamdoelstellingen en -projecten. Zo kan het team snel bepalen waar de focus moet liggen voor het genereren van betere resultaten. Na verloop van tijd kan de vragenlijst opnieuw worden ingevuld om de geboekte voortgang te meten. Het team kan, indien nodig, zijn focus verleggen en vooral ook stilstaan bij het behaalde succes. Het Profiel maakt ook benchmarking mogelijk: waar staat het team ten opzichte van andere interne of externe teams?